VS Code常用快捷键

从 Sumblim Text 3 转到 VS Code 也有一段时间了,越发觉得宇宙第一 editor 不是吹的,很好用,所以需要一个帖子记下一些本人常用的快捷键。

##

 • 同时选中多个相同字符多行编辑:
 1. ctrl + alt + 鼠标左键竖拉
 2. alt + 鼠标左键点击单个选择 20220111155931
 • 箭头函数: an + tab

  (params) => {
  
  }
  
Load Disqus Comments…